Pretraivanje

POSEBNE POGODNOSTI

Kako bismo Vam pribliili nae poslovanje isti?emo posebne pogodnosti u odnosu na ostale ponude na tritu.

  • Kompletna usluga ugovaranja upravljanja stambenim objektima ili poslovnim objektima, uklju?uju?i dostavu ponude, razgovor sa suvlasnicima, eventualna priprema dokumentacije za otkaz postoje?em upravitelju , te izrada ugovora o upravljanju i me?uvlasni?kog ugovora kao i ostale dokumentacije za ugovaranje upravljanja objektom.
  • Posebno se ne napla?uju trokovi izvanrednog, nunog, investicionog i ostalih vidova upravljanja ( na taj na?in znatno se tede sredstva pri?uve).
  • Provo?enje prinudne naplate duga i za period kod biveg upravitelja.
  • Obrada i pla?anje ra?una za pogonske trokove-honorari predstavniku suvlasnika, ?ista?ici, trokovi elektri?ne energije za zajedni?ke dijelove zgrade.
  • Vlastita ekipa za sitne zanatske zavrne radove (li?ioci kerami?ari, stolari, zidari i drugi). Naro?ita pogodnost o?ituje se kod izvo?enja hitnih intervencija na zajedni?kim dijelovima zgrade, jer je vrijeme izvo?enja radova minimalno. Prema dogovoru sa suvlasnicima izvodimo i radove na posebnim dijelovima zgrade (u stanovima).
  • Mogu?nost izbora izvoditelja po vlastitoj elji na osnovu ve?eg broja ponuda i neposrednim dogovorom.
  • Ograni?eni broj ugovorenih zgrada u cilju davanja to kvalitetnije usluge.